:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: :: ทริปเดินทาง ::: พาใจไปเที่ยว ::
 แปกดำ VS ภูขน

รับลมหนาววันแรก
ที่ดอยอ่างข่าง
        จนเช้าอากาศเย็นมากผมตื่นมาเป็นคนแรก แม่บ้านตื่นตามมาและชวนกันไปยังจุดชมวิว เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ซึ่งขับรถไปอีกประมาณ...

ชิโน-โปรตุกีส

สถาปัตยกรรม "ชิโน-โปรตุกีส" ( Sino-Portuguese Style) คือรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง ตะวันออกและตะวันตก...

จากผู้เขียนเรื่องป่า
วัธนา บุญยัง

ผมมีโอกาสได้สัมผัสป่าตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบ เป็นการตามญาติผู้ใหญ่เข้าไปตัดหวาย ออกมาขาย เหตุการณ์ครั้งนั้นผ่าน...


วิวยอบ้านปากประ พัทลุง มองผ่านเลนส์ #11 : ปอยส่างลอง มองผ่านเลนส์ #14 : Flower Boulevard
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::© 2002-2015 by TripandTrek
Contact : info@tripandtrek.com
Telephone : 0-2692-2903 , 081-6177305
Fax : 0-2274-5397
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมายเลข 12/898