:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ลำดับที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

จังหวัด

เนื้อที่
(ไร่)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วัน เดือน ปี
1 สลักพระ กาญจนบุรี 536,594 31 ธันวาคม 2508
11 สิงหาคม 2520
2 คลองนาคา ระนอง,สุราษฎร์ธานี 331,456 26 พฤษภาคม 2515
16 กันยายน 2534
3 ภูเขียว ชัยภูมิ 975,000 26 พฤษภาคม 2515
8 มีนาคม 2522
4 เขาสอยดาว จันทบุรี 465,637 4 กันยายน 2515
2 กันยายน 2541
5 ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี,ตาก 1,737,587 4 กันยายน 2515
30 ธันวาคม 2535
6 ลุ่มน้ำปาย แม่ฮ่องสอน 738,195 13 ธันวาคม 2515
7 สิงหาคม 2529
7 ทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี,ตาก 2,279,500 24 เมษายน 2517
21 สิงหาคม 2534
8 เขาเขียว-เขาชมภู่ ชลบุรี 90,437 2 กรกฎาคม 2517
9 คลองแสง สุราษฎร์ธานี 722,067 18 ธันวาคม 2517
8 พฤษภาคม 2529
10 ภูหลวง เลย 560,593 18 ตุลาคม 2517
16 สิงหาคม 2534
11 ภูวัว หนองคาย 116,562 2 พฤษภาคม 2518
12 เขาบรรทัด ตรัง,พัทลุง,สตูล,สงขลา 791,847 4 กันยายน 2518
31 ธันวาคม 2530
13 ยอดโดม อุบลราชธานี 140,845 11 ตุลาคม 2520
30 ธันวาคม 2535
14 เขาอ่างฤาไน ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี, จันทบุรี,ระยอง, สระแก้ว 643,750 11 ตุลาคม 2520
30 ธันวาคม 2535
15 ภูเมี่ยง-ภูทอง อุตรดิตถ์,พิษณุโลก 435,320 31 ธันวาคม 2520
8 เมษายน 2535*
16 โตนงาช้าง สงขลา,สตูล 113,721 14 กรกฎาคม 2521
31 ธันวาคม 2529
17 แม่น้ำภาชี ราชบุรี 305,820 1 สิงหาคม 2521
18 แม่ตื่น ตาก 733,125 10 สิงหาคม 2521
19 สิงหาคม 2526
19 เชียงดาว เชียงใหม่ 325,625 24 สิงหาคม 2521
20 สาละวิน แม่ฮ่องสอน 546,875 24 สิงหาคม 2521
19 สิงหาคม 2526
21 พนมดงรัก ศรีสะเกษ 197,500 15 ธันวาคม 2521
22 ดอยผาเมือง ลำพูน,ลำปาง 364,449 16 กรกฎาคม 2523
31 ธันวาคม 2529
23 คลองพระยา กระบี่,สุราษฎร์ธานี 95,988 12 พฤษจิกายน 2523
7 พฤษภาคม 2536
24 ดอยผาช้าง พะเยา,น่าน 356,926 31 ธันวาคม 2523
17 มิถุนายน 2537
25 เขาสนามเพรียง กำแพงเพชร 63,125 1 สิงหาคม 2528
26 อมก๋อย เชียงใหม่,ตาก 765,000 19 สิงหาคม 2526
27 ดอยหลวง แพร่ 60,625 1 ตุลาคม 2527
28 แม่ยวมฝั่งขวา แม่ฮ่องสอน 182,500 1 มีนาคม 2529
29 ซับลังกา ลพบุรี 96,875 31 ธันวาคม 2529
30 อุ้มผาง ตาก 1,619,280 17 เมษายน 2532
30 มีนาคม 2537
31 ภูสีฐาน มุกดาหาร,กาฬสินธุ์ 189,541 12 มิถุนายน 2533
8 พฤศจิกายน 2543
32 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 237,500 28 ธันวาคม 2533
33 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นราธิวาส 125,625 12 กันยายน 2534
34 คลองยัน สุราษฎร์ธานี 305,000 30 ธันวาคม 2535
35 เขาประ-บางคราม กระบี่,ตรัง 97,700 28 พฤษภาคม 2536
36 อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร 415,620 23 มีนาคม 2531
26 กันยายน 2537
37 อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ชุมพร,ระนอง 196,875 23 มีนาคม 2531
26 กันยายน 2537
38 ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ สุรินทร์ 313,750 29 ธันวาคม 2538
39 ทุ่งระยะ-นาสัก ระนอง,ชุมพร 211,650 10 กรกฎาคม 2539
40 ฮาลา-บาลา นราธิวาส,ยะลา 270,725 3 ตุลาคม 2539
41 แม่เลา-แม่แสะ เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน 321,250 22 พฤศจิกายน 2539
42 ดงใหญ่ บุรีรัมย์ 195,486 22 พฤศจิกายน 2539
43 ตาเบาะ-ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์,ชัยภูมิ 408,707 10 มิถุนายน 2540
44 เวียงลอ พะเยา 231,875 10 มิถุนายน 2540
45 แม่จริม อุตรดิตถ์ 412,500 24 กันยายน 2541
46 คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ จันทบุรี 165,796 30 ธันวาคม 2541
47 ควนแม่ยายหม่อน ชุมพร-ระนอง 290,000 24 กุมภาพันธ์ 2542
48 ภูผาแดง เพชรบูรณ์ 146,845 26 พฤศจิกายน 2542
49 สันปันแดง แม่ฮ่องสอน 173,125 28 กันยายน 2543
50 ลำน้ำน่านฝั่งขวา แพร่,อุตรดิตถ์ 146,875 11 ตุลาคม 2543
51 สะเมิง เชียงหม่ 121,250 31 ตุลาคม 2543
52 ดอยเวียงหล้า แม่ฮ่องสอน 291,610 2 พฤศจิกายน 2543
53 ผาผึ้ง ชัยภูมิ 118,403 2 พฤศจิกายน 2543


©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074