:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!





:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::











เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่
จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ

ประวัติความเป็นมา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ เนื้อที่ 408,707 ไร่ โดยตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ป่าห้วยหิน-คลองตีบ ป่าลำกง-คลองตะโก ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าเตรียมการป่าสงวนแห่งชาติโครงการพัฒนาป่าภูเขียว (ป่าภูแสนคาด้านทิศเหนือ) ในท้องที่อำเภอหนองบัวแดงและอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2534 อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และให้เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2535 เป็นป่าผืนติดต่อกับอุทยานแห่งชาติตาดหมอกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบผสม ป่าแดง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและลำน้ำชี เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น กระทิง วัวแดง เลียงผา หมี เสือ และสัตว์จำพวกนกต่างๆ พื้นที่บางส่วนได้ถูกราษฎรเข้าบุกรุกขยายพื้นที่ทางด้านการเกษตร และทางเขตฯได้ดำเนินการอพยพออกหมดแล้ว และในขณะนี้ได้ดำเนินการตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าถาวร และหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราว เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต่อไป

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นเทือกเขาทางด้านตะวันออกของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนติดต่อกัน เป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
1. ฤดูร้อนระหว่างเดือน มี.ค. -- เม.ย. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29°c
2. ฤดูฝนระหว่างเดือน พ.ค. -- ต.ค. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24°c
3. ฤดูหนาวระหว่างเดือน พ.ย. -- ก.พ. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17°c


©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074