:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้
จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร จังหวัดชุมพร กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองรับร่อฝั่งขวาในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงส์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีพื้นที่บางส่วนที่ราษฎรในท้องที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ให้เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร พ.ศ.2531 สภาพป่าเป็นป่าดงดิบสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิดอาศัยอยู่ มีความเหมาะสมที่จะจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า
ต่อมาเมื่อขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วมีพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมเทอกเขาตะนาวศรี ตั้งแต่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นไปโดยยากลำบาก สมควรยกเลิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร (ป่าคลองรับร่อฝั่งขวา) และกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นใหม่ 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ในท้องที่ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณที่ดินป่ารับร่อและป่าสลุย ในท้องที่ตำบลสลุย ตำบลหงส์เจริญ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และบริเวณที่ดินป่าน้ำขาว ในท้องที่ตำบลปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชกฤฎีกา ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อที่ในจังหวัดระนอง ประมาณ 90,000 ไร่ หรือ ประมาณ 144 ตารางกิโลเมตร จังหวัดระนองประมาณ 106,875 ไร่ หรือประมาณ 171 ตารางกิโลเมตร

สถานที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ จรด ประเทศเมียนมาร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ จรด ถนนเพชรเกษม นิคมสร้างตนเองปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง ทิศตะวันออก จรด บ้านหาดใน ตำบลรับร่อ บ้านในรักษ์ บ้านหินแก้ว อำเภอท่าแซะ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก จรด ประเทศเมียนมาร์

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ และทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสายและเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ แหล่งหลบภัย และแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด

ลักษณะภูมิอากาศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งอยู่ตอนบนภาคใต้ จึงมีสภาพภูมิอากาศ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

ชนิดป่าและพรรณไม้

มีลักษณะป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ตะเคียนชนิดต่าง ๆ ไม้ตะแบก ไม้ยูง ไม้ยาง ไม้จำปาป่า ไม้อินทนิล และไม้ไผ่เขียว

ทรัพยากรสัตว์ป่า

เนื่องจากมีแนวเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ จึงมีสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ชุกชุมทั้งสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เลียงผา สมเสร็จ ช้างป่า กวาง วัวแดง กระทิง เก้ง กระจง หมูป่า ชะมด อีเห็น ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง ชะนี นกชนิดต่าง ๆ เช่น นกเงือก นกชนหิน นกตะขาบทุ่ง นกเปล้า ไก่ป่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลาน้ำจืด และพวกแมลงต่าง ๆ ชุกชุม

จุดเด่นที่น่าสนใจ

มีน้ำตกขนาดเล็ก คือ น้ำตกคลองทรายอ่อน และน้ำตกคลองกรัง

เส้นทางคมนาคม

เดินทางโดยรถยนต์ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ประมาณ 500 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประมาณ 3 กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 527 – 528 แยกทางขวา 400 เมตร ก็ถึงสำนักงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

สถานที่ติดต่อ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร (ด้านทิศใต้) ตู้ ปณ. 65 ปทจ.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพร (077) 503019


©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074