:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม
จังหวัดกระบี่ และตรัง

ประวัติความเป็นมา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคลองท่อม กิ่งอำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่ และกิ่งอำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 97,700 ไร่ แต่ก่อนป่าบริเวณนี้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์มาก มีสัตว์ป่าชุกชุมอยู่หลายชนิด เช่น กระทิง ควายป่า ช้างป่า เป็นต้น ในปีพ.ศ.2524-2525 สภาพการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยสงบ เนื่องจากป่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งฐานกำลังใหญ่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทางราชการได้เข้าทำการปราบปรามอย่างหนัก และใช้นโยบาย 66/25 หรือนโยบายใต้ร่มเย็น จนทำให้ผู้หลงผิดเหล่านั้นทะยอยกันเข้ามอบตัว ในปีพ.ศ. 2525 สถานการณ์บ้านเมืองสงบลง ปัจจุบันป่าบริเวณนี้ได้ถูกราษฎรบุกรุกทำลาย ยึดถือครอบครองที่ดินโดยมิชอบอยู่เป็นจำนวนมาก บรรดาสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้างป่า ควายป่า กระทิง ฯลฯ ถูกล่าและคาดว่าที่เหลืออยู่อาจจะอพยพไปอยู่ที่อื่นแล้ว ป่าที่กำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามนั้น บริเวณป่าตรงจุดที่มีสระน้ำธรรมชาติซึ่งมีพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำ และมีพรรณไม้ที่หายากมากมาย กำนันจิตร ชนะกุล กำนันตำบลคลองท่อนเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่และชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้โดยจัดตั้งเป็นวนอุทยานทุ่งเตียว เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านบริเวณแถบนี้ ต่อมาได้มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสัตว์ป่ามหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงช่วยกันผลักดันให้บริเวณป่าดังกล่าวจัดตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมดำเนินการพื้นที่ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีสำนักงานเขตตั้งในท้องที่หมู่ที่ 2 (บ้านบางเตียว) ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงสุดอยู่ในบริเวณใจกลางป่า คือ ยอดเขาน้อยจู๋จี๋ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 640 เมตร ป่าแห่งนี้มีที่ราบบนภูเขาเล็กน้อย ที่ราบลาดเทในหุบเขาส่วนมากจะเป็นบริเวณต้นน้ำลำธาร เช่น คลองหินชั้น คลองชี คลองส้านแดง คลองเตียว คลองท่อม ป่าแห่งนี้ยังมีน้ำตกอยู่หลายแห่ง เช่น น้ำตกหินชั้น น้ำตกโตนเตียว น้ำตกร้อยชั้นพันวัง และน้ำตกหินเพิง แต่ละแห่งมีธรรมชาติที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี ป่าเป็นป่าดินชื้นสลับทุ่งหญ้าบ้างเล็กน้อย มีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นแห่งใหญ่ที่สุดของพื้นที่ป่าดิบชื้นของรอยต่อจังหวัดกระบี่และตรังในปัจจุบัน มีคลองที่สำคัญ ๆ หลายสาย คือ คลองท่อม คลองเตียว คลองพน คลองบางคราม คลองชี คลองส้านแดง คลองทรายขาว และคลองหินลับมีด ลำคลองต่าง ๆ ไหลไปลงคลองชีทางด้านทิศตะวันออก จากนั้นไหลไปรวมกับแม่น้ำท่าโดที่จังหวัดตรัง ส่วนในจังหวัดกระบี่ลำคลองต่าง ๆ ไหลไปรวมกันเป็นคลองท่อมไปออกทะเลที่อำเภอคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ ป่าเขาน้อยจู๋จี๋เป็นป่าดิบชื้นที่สูงมาก และปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นป่าสุดท้ายของจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะโดยทั่วไป มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย สภาพดินฟ้าอากาศจึงมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ช่วงที่ฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน สำหรับฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 14.0 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนมีนาคม ประมาณ 35.0 องศาเซลเซียส

ชนิดป่าและพรรณไม้

ชนิดของป่ามีสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้นมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วย พรรณไม้มากมายหลายชนิด ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ตระกูลยาง มีลักษณะสูงใหญ่เปลาตรง และมีขนาดใหญ่ ไม้ชั้นรองมีทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งไม้ตระกูลปาล์มชนิดต่าง ๆ พื้นที่ป่า รกทึบประกอบด้วย ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้ไผ่ต่าง ๆ พืชจำพวกกล้วยไม้ดิน หม้อข้าวหม้อแกงลิง บนต้นไม้มีพันธุ์ไม้พวกเฟิร์น มอส และเถาวัลย์ ขึ้นอยู่ทั่วไป

ชนิดพรรรณไม้ที่สำคัญ คือ
ก. ไม้ตระกูลยาง ได้แก่ตะเคียนทอง ตะเคียนทราย ตะเคียนหิน ตะเคียนสามพอน ยางยูง กระบาก เคี่ยม เป็นต้น
ข. ไม้ตระกูลอื่นที่สำคัญ ได้แก่ อินทนิล หลุมพอ นากบุตร กระท้อนป่า ตองจิง เสียดช่อ เนียง ไทร สมอตีนเป็ด เป็นต้น
ค. ต้นไม้อื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง ได้แก่ จำปาป่า สะเตียว เลือดควายแดงตะแบก สะตอเทศ เป็นต้น ง. ไม้พื้นล่างแน่นทึบและมีจำนวนมาก ที่สำคัญได้แก่ หวายต่าง ๆ ระกำ พันธุ์ไม้พวกข่า ปาล์มและกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีไม้ไผ่หลายชนิด เช่น ไผ่ลำมะลอก ไผ่คายดำไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่ผาก เป็นต้น

สัตว์ป่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  เช่น หมีขอ หมีควาย สมเสร็จ เลียงผา ค้างคาว กระจงควายกระจงเล็ก เสือดาว เสือดำ แมวป่า แมวลายหินอ่อน หมูป่า ลิ่น หมาป่า กระแตธรรมดา ลิงลม บ่าง ชะนีมือขาว ค่างแว่นถิ่นใต้ เก้ง พญากระรอกดำ พญากระรอกเหลือง กระรอกปลายหางดำ หมูหริ่ง กระรอกหางม้าใหญ่ เสือโคร่ง เม่น อีแกะ ฯลฯ
สัตว์จำพวกนกต่าง ๆ มีมากกว่า 230 ชนิด  เช่น นกยาง นกเป็ดแดง เหยี่ยว ไก่จุก นกหว้า นกคุ้มอกลาย นกหกใหญ่ นกคัดคูลาย นกบั้งรอกแดง นกกระปูดใหญ่ นกแสกแดง นกเค้าเหยี่ยว นกขุนแผนหัวดำ นกแต้วแล้วชนิดต่าง ๆ นกเงือกหัวหงอก นกปรอด นกโพระดกชนิดต่าง ๆ เงือกดำ ฯลฯ
สัตว์เลื้อยคลาน  เช่น เต่า เหี้ย ตะกวด ตุ๊กแก จิ้งจก จิ้งเหลน กิ้งก่า งูเหลือม งูหลาม งูแมวเซา งูจงอาง งูเห่า งูเห่าช้าง งูมีพิษและไม่มีพิษอีกจำนวนมาก
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่น กบทูด เขียด ปาด อึ่งอ่าง เป็นต้น จำพวกปลา ได้แก่ ปลาดุก ปลากระสูบ ปลาช่อน ฯลฯ

จุดเด่นที่น่าสนใจ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้เป็นที่อาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำ ซึ่งคาดว่ามีแห่งเดียวอยู่ที่นี่ จึงเป็นที่สนใจของคนทั่วไปทำให้ผู้คนมาเที่ยวกันมาก รวมทั้งมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกโตนเตียว น้ำตกหินชั้น น้ำตกหินเพิง น้ำตกร้อยชั้นพันวง สระน้ำธรรมชาติที่สวยงามอีก 3 แห่ง ซึ่งสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด บางชนิดหายาก ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งให้ความร่มรื่นมาก เหมาะสำหรับเป็นที่ท่องเที่ยวและสามารถศึกษา ค้นคว้าวิจัย

การเดินทาง

ทางรถยนต์   เริ่มต้นจากกรุงเทพ โดยรถยนต์โดยสาร (บ.ข.ส.) หรือรถทัวร์ปรับอากาศ ของบริษัทขนส่งลิกไนท์ทัวร์ ถึงตัวจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ 800 กม. โดยสารรถยนต์โดยสารประจำทางไปลงที่ตัวอำเภอคลองท่อม ระยะทางประมาณ 40 กม. โดยรถจักรยานยนต์ รับจ้าง ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ระยะทาง 18 กม. รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 858 กม.
ทางรถไฟ   เริ่มจากกรุงเทพ โดยขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ลงที่สถานีห้วยยอดระยะทาง 800 กม. โดยสารรถประจำทางสายตรัง-ภูเก็ต หรือตรัง-กระบี่ ถึงคลองท่อม ระยะทาง 70 กม. โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ระยะทาง 18 กม. รวมระยะทางทั้งหมด 888 กม. โดยประมาณ
โดยรถส่วนบุคคล สามารถที่จะขับรถจากกรุงเทพ ไปตามถนนสายเพชรเกษม ถึงจังหวัดกระบี่ ประมาณ 800 กม. แล้วขับไปอีก 41 กม. ถึงอำเภอคลองท่อม จากนั้นขับรถต่อไปอีกตามถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 18 กม. ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ซึ่งระหว่างทางมีทางแยกต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดทำป้ายบอกไว้ทุกทางแยก สะดวกในการเดินทาง

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. บ้านพักรับรอง จำนวน 6 หลัง รับนักท่องเที่ยวเข้าพักได้ประมาณ 30 คน
2. ไฟฟ้า โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์
3. ห้องน้ำ 3 ห้อง

การติดต่อ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม สำนักงานป่าไม้อำเภอคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120


©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074