:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง ::
:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::
   เรื่องเล่าคนเดินทาง
   เทคนิคแคมป์
   เรื่องเล่าติดแสตมป์
   นานา..น่าลอง
   ศิลปวัฒนธรรม
   เรื่องเล่าจากราวไพร  
   สมุดเยี่ยม
   มองผ่านเลนส์
   ทริปเดินทาง ปี 53  
   แนะนำตัว
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ฟรี!!

:: ศิลปวัฒนธรรม :: เพื่อส่งเสริมสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมไทย ::

:: TRIP & TREK :: โลกกว้างของคนเดินทาง :: Traveller's WorldWide ::วนอุทยานวังสามหมอ

วนอุทยานวังสามหมอ อยู่ในท้องที่ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ามะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุงทับม้า-ป่านายูงและป่าหนองหญ้าไซ มีเนื้อที่ประมาณ 18,750 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527

ภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีห้วยลำพันชาติซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดปี มีเกาะแก่งและโขดหิน วังน้ำหลายแห่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลานานาชนิด บางตอนเป็นหน้าผาสูงเลียบขนานกับห้วยลำพันชาติ

ภูมิอากาศ

สภาพอากาศของวนอุทยานวังสามหมอแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

สัตว์ป่า

ปัจจุบันเหลือแต่สัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ชะมด อีเห็น กระรอก กระแต บ่าง หมูป่า ตะกวด นกชนิดต่างๆ

ป่าและพันธุ์ไม้

พบป่าเต็งรังเป็นส่วนใหญ่ มีป่าเบญจพรรณขึ้นปะปนบ้าง มีพันธุ์ไม้ขึ้นพอสมควร เป็นต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน ตีนนก ส้าน รกฟ้า ตะแบก ยอป่า กะบาก ยาง ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หวาย ข่าป่า ปรง สาบเสือ หญ้าเพ็ก ไผ่โจด ไผ่ไร่ ดอกไม้ป่า เป็นต้น

การเดินทาง

การเดินทางไปวนอุทยานวังสามหมอ มีทางดินลูกรังแยกจากถนนลาดยาง สายอำเภอกุมภวาปี-อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างอำเภอวังสามหมอไปอำเภอนิคมน้ำอูน-อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ระหว่างตำบลหนองกุงทับม้าจะมีทางแยกขวามือไปวนอุทยานวังสามหมอ 9 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

วนอุทยานวังสามหมอ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ : (042) 221-725 

©2002-2005 by TripandTrek
Contact :
webmaster@tripandtrek.com , MobilePhone : 0-6510-2074